Algemene voorwaarden

My Color Passport Benelux (KBO 0635.632.189)
My Color Passport Benelux
Stationsstraat 55
2800 Mechelen
KBO 0635.632.189
mycolorpassport.com
E-mail:hello@mycolorpassport.be
Tel.: 03/ 432 00 01

Hierna genoemd: ‘MYCP’

 

Art. 1: Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen MYCP en klant (zij het een niet-handelaar, dan wel een handelaar), alsook op iedere andere door deze partij(en) verrichte (rechts)handeling (inclusief een aanbod), ongeacht of deze leidt tot of betrekking heeft op een overeenkomst.

1.2 Toepasselijkheid van algemene en / of bijzondere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk afgewezen, zowel bij de totstandkoming van de overeenkomst, als gedurende het verloop van de eerdere en verdere handelsrelatie, ook al zouden deze voorwaarden voorheen niet uitdrukkelijk van de hand gewezen zijn en zouden deze in het verleden tegenstelbaar zijn geworden / geweest. Door een overeenkomst met MYCP aan te gaan, doet de klant uitdrukkelijk afstand van de tegenstelbaarheid van haar voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk met de bedoeling tot afwijking en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien enige bepaling, dan wel deel van een bepaling, van de overeenkomst en / of deze voorwaarden nietig, ongeldig, dan wel onafdwingbaar zou zijn, zullen de overige bepalingen, dan wel delen van de bepaling, integraal van kracht blijven en worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de nietige, ongeldige en / of onafdwingbare bepaling het meest benadert.

1.5 In geval van verschillen tussen verschillende vertalingen van de overeenkomst / voorwaarden, prevaleert steeds de Nederlandse tekst en haar bedoelingen.

1.6 Huidige voorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingende en ruimere bescherming die de klant-consument, en uitsluitend deze, zou genieten conform de geldende wetgeving (bijv. : Afdeling IV ‘Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten’ en Boek XI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ WER). In zover bepalingen van de overeenkomst en / of huidige voorwaarden minder gunstig zouden zijn dan deze dwingende wettelijke bepalingen, dienen deze steeds begrepen en geïnterpreteerd te worden als de minimale dwingende wettelijke bescherming en overeenkomstig worden toegepast t.o.v. de klant-consument.

1.7 Geen enkele opsomming binnen de tekst van de algemene voorwaarden en overeenkomst, dient begrepen te worden als limitatief, tenzij anders aangegeven en / of anders zou blijken.

 

Art. 2: Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Elk door MYCP gedaan aanbod heeft een maximale aanvaardingstermijn van 30 dagen, doch is steeds vrijblijvend. MYCP is te allen tijde bevoegd, zonder motivering, een door haar gedaan aanbod in te trekken. Na aanvaarding van een aanbod door klant, dient deze aanvaarding nog uitdrukkelijk aanvaard te worden door MYCP ten einde een overeenkomst tot stand te brengen.

2.2 Producten, productinformatie, prijzen, levertermijnen, beschikbaarheid, …, zoals vermeld op de website van MYCP, binden haar niet en zijn steeds onder voorbehoud van vergissing, fouten en nog door te voeren wijzigingen. MYCP kan geen garantie bieden dat haar website te allen tijde volledig en correct is, wat zij wel als streefdoel houdt.

2.3 MYCP kan slechts verbonden worden door uitdrukkelijk akkoord van haar bevoegde vertegenwoordigers.

2.4 MYCP biedt geen garantie wat betreft het door klant beoogde resultaat, ook al is dit resultaat haar gekend.

2.5 Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat er verschillen kunnen bestaan tussen de producten, zoals deze blijken uit catalogi, de website, … of anderszins en de eigenlijke producten bij levering (bijv.: beperkte kleur- en / of textuurverschillen, beperkte wijzigingen in uiterlijke verschijningsvormen, …). Dienaangaande kan klant geen enkele rechten ontlenen t.o.v. MYCP, die niet gehouden kan zijn tot enige vergoeding, omruiling, ….

 

Art 3: Verbintenissen van MYCP

3.1 De verbintenissen en prestaties van MYCP zijn ten hoogste aan te merken als middelenverbintenissen en nimmer als resultaatsverbintenissen.

3.2 Klant erkent uitdrukkelijk de producten (goederen en diensten (bijv. opleidingen, adviezen, …)) en prestaties van MYCP, weliswaar gebaseerd zijn op een onderzoek, doch hier geen wetenschappelijke en andere garanties en zekerheden geboden kunnen worden. Er is immers steeds sprake van een zekere subjectiviteit, persoonlijke voorkeuren van derden, afhankelijkheid van gegevens van derde / klant en de volledigheid en / of juistheid hiervan, onvoorzienbare / moeilijk in te schatten / … factoren, demografische en geografische verschillen, wijzigingen van (historische e.a.) voorkeuren, ….

3.2.1 Wanneer in huidige voorwaarden en anderszins verwezen wordt naar het systeem van Color Pasport, omvat deze verwijzing ten allen tijde het systeem van Color Passport, doch tevens ook de technologieën, merken, afbeeldingen, … van Color Passport en zulks in de meest ruime zin van het woord. Het voorgaande onafhankelijk van het gegeven of deze al dan niet een bijzondere en / of geëigende bescherming genieten.

3.3 In geval van adviesverstrekking is MYCP nimmer verantwoordelijk voor het eindresultaat, de toepasbaarheid en de effectieve resultaten, welke niet gegarandeerd kunnen worden en dit o.m. omwille van de bovengenoemde factoren.

3.4 MYCP is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen over te dragen aan een derde.

 

Art 4: Prijzen

4.1 Alle (initiële) prijzen zijn steeds in euro en exclusief BTW en andere belastingen en kosten van verzending.

4.2 MYCP kan (onder meer op haar website e.a.)  tevens prijzen in andere munteenheden aangeven. Evenwel hebben de prijzen in euro, in geval van verschillen e.d., steeds voorrang bovenop de prijzen in vreemde munt.

Art 5: Levering en vervoer

5.1 Producten worden steeds door een derde firma, op kosten en risico van de klant, geleverd op het door de klant opgegeven facturatie-adres.

5.1.1 In geval MYCP de goederen toestuurt aan een klant-consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

5.2 Indien de goederen niet kunnen worden geleverd, is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en is de klant gehouden tot betaling van alle bijkomende kosten van opslag, nieuwe levering, ….

5.3 In geval geen bijzondere levertermijn werd overeengekomen, geldt een standaard-levertermijn (binnen België) van 30 dagen. Levertermijnen voor het buitenland zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vervoerders en zullen zo snel mogelijk aan klant bericht worden.

5.4 Door MYCP vermelde of overeengekomen levertermijnen zijn slechts vrijblijvende inschatting van de levertermijn, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aan overschrijding van die levertermijn, en ongeacht de oorzaak daarvan, kan klant derhalve jegens MYCP geen recht ontlenen op (in het bijzonder) schadevergoeding, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

5.5 MYCP heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten te leveren, zonder enige vergoeding aan klant verschuldigd te zijn.

5.6 In geen geval is klant, om welke reden dan ook, gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of verdere voorwaarden voor inontvangstneming te stellen.

 

Art 6: Klachtplicht en garantie

6.1 Klant is verplicht de geleverde producten onverwijld na levering te keuren op overeenstemming en / of gebreken. Bij gebreke aan vermelding op het leverdocument wordt de klant ontegensprekelijk geacht de zichtbare gebreken te hebben aanvaard en worden (mogelijke) beschadigingen ontegensprekelijk geacht afwezig te zijn op het ogenblik van levering.

6.2 Gebreken aan overeenstemming dienen door de klant-consument gemeld te worden uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking. Iedere andere klant dient de verborgen gebreken te melden binnen de 10 dagen na ontdekking van deze verborgen gebreken.

6.3 Iedere klacht dient, op straffe van verval, gemeld te worden middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven, voorzien van de nodige bewijsstukken (bijv. foto’s). Indien geoordeeld zal worden dat de klacht(en) (gedeeltelijk) gegrond zijn, zal MYCP, ter haren keuze, hetzij alsnog binnen redelijke termijn conforme producten te leveren, hetzij de voor die producten overeengekomen en reeds betaalde koopprijs geheel of gedeeltelijk restitueren en dit zonder enige interest verschuldigd te zijn. MYCP kan nimmer gehouden zijn tot enige bijkomende en hogere schadevergoeding.

6.4 MYCP is niet verplicht retourzendingen te aanvaarden. Aan een dergelijke retourzending kan geen enkele erkentenis van enig door klant ingeroepen of in te roepen recht worden afgeleid.

6.5 MYCP herinnert de consument aan de tweejarige garantietermijn (vanaf levering) voor gebreken aan overeenstemming, zoals vastgelegd in art. 1649bis e.v. B.W..

 

Art. 7: Facturering en betaling

7.1 Alle betalingen dienen door Klant te geschieden in euro’s, en binnen acht dagen na factuurdatum op de door MYCP aangegeven wijze. MYCP kan te allen tijde en zonder enige motivering volledige of gedeeltelijke betaling eisen op het ogenblik van de bestelling. Bestellingen via de webshop dienen steeds betaald te worden op het ogenblik van bestelling, bij gebreke waaraan niet geleverd wordt.

Indien afwijkende, ruimere betalingstermijnen overeengekomen worden, dient zulks steeds begrepen te worden als eenmalig en per uitzondering.

7.1.1 In geval betaling in vreemde munt mogelijk is, staat klant tevens in voor de kosten verbonden aan betaling anders dan in euro.

7.2 Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag geven, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een verwijlintrest van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum der factuur op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede op een schadebeding van 10% van het factuurbedrag (zonder dat deelbetalingen kunnen leiden tot een vermindering van het schadebeding), met een minimum van 60,00 EUR.

7.2.1 In geval van betaling in vreemde munt, is klant tevens gehouden tot het vergoeden van de minwaarde wegens verschil in wisselkoers.

7.2.2 Indien klant regelmatig en / of stelselmatig facturen laattijdig zou betalen, kan dit nimmer als een verworven recht beschouwd worden, ook al zou MYCP opteren, om welke reden dan ook om de in dit artikel bedoelde vergoedingen niet door te rekenen.

7.3 Iedere klacht m.b.t. de factuur dient, op straffe van verval, gemeld te worden middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na factuurdatum.

7.4 Een klacht van klant (m.b.t. de factuur of anderszins) zal er nimmer toe leiden dat diens betalings- (of andere) verplichtingen worden opgeschort.

7.5 Klant is nimmer bevoegd zich jegens MYCP op verrekening te beroepen.

7.6 In geval MYCP een terugbetaling zal dienen te verrichten, zal zij nimmer gehouden zijn tot het betalen van enige interesten. T.o.v. van een klant-consument zal zij hoogstens gehouden zijn tot de wettelijke interest en dit ten vroegste na aanmaning daartoe, tenzij dwingende bepalingen van de wet anders voorzien.

7.7 Ieder betaling die van klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van vorderingen die MYCP op Klant mocht hebben, doch niet onder het verder genoemde eigendomsvoorbehoud zouden kunnen worden gebracht, vervolgens ter voldoening van vorderingen ter zake van interesten, schadebedingen, (procedure e.a.) kosten en (schade)vergoedingen, en vervolgens ter voldoening van haar facturen, telkens eerst de oudste facturen en dit niettegenstaande de toewijzing van klant en / of diens vermeldingen bij de betaling.

 

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de door MYCP geleverde en te leveren producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op klant, nadat klant alle verschuldigd bedragen (hoofdsom, interesten, schadebeding, leverings- en andere kosten, procedurekosten, …) heeft voldaan.

8.2 Producten die eigendom blijven van MYCP, komen niettemin onmiddellijk en geheel, op het ogenblik van levering, voor rekening en risico van klant.

8.3 Klant is verplicht MYCP te vrijwaren tegen alle aanspraken die derden tegenover MYCP als eigenaar van die producten kunnen laten gelden.

8.4 Voordat de eigendom van alle door MYCP geleverde producten op klant is overgegaan, is klant niet gerechtigd deze producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te vervreemden of te bezwaren.

8.5 Klant dient alle maatregelen te nemen ten einde beschadigingen aan het product te voorkomen.

8.6 MYCP kan te allen tijde, op kosten en risico van de klant, de producten, onder eigendomsvoorbehoud terugnemen. Desgevallend is de klant gehouden tot betaling van kosten voor terugname, beschadiging, gebruik, … en dit onverminderd andere schadevergoedingen op welke MYCP aanspraak kan maken.

 

Art 9: Licenties / toegang tot de webshop

9.1 MYCP verkoopt en / of stelt beperkt ter beschikking software ten einde toepassing / gebruik te kunnen maken van het Color Passport systeem.

9.2 Deze software is enkel en alleen online raadpleegbaar. Onder geen beding mag klant deze software downloaden op enig gebruikers- en / of draagbaar medium (bijv. PC, harde schijf, cd-rom, …), noch mag deze software vermenigvuldigd en / of verspreid worden, noch rechtstreeks of onrechtstreeks (gratis of tegen vergoeding) ter beschikking gesteld worden van een derde.

9.3 Het betreft een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie voor 1 gebruiker, welke enkel mag aangewend worden voor persoonlijk en / of intern gebruik.

9.4 De licentie wordt verstrekt voor een bepaalde duur, welke duurtijd afhankelijk is van het soort abonnement, waarna deze, tegen vergoeding, verlengd kan worden voor telkenmale 1 jaar.

9.5 MYCP is gerechtigd klant toegang tot de software en / of webshop te ontzeggen i.g.v. schending van de licentie, nalatigheid, faillissement, staking van betaling of elke andere oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.

9.6 Het is de klant verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder toestemming van MYCP.

9.7 Klant krijgt toegang tot de software en / of webshop d.m.v. een inlogcode en paswoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen of ter beschikking gestel worden van, of gebruikt worden door een derde. Het zogenaamde ‘netwerkgebruik’ is niet toegelaten.

9.8 Enkel klant is verantwoordelijk voor gebruik van inlogcode en paswoord en voor het beheer van haar account en alle (trans)acties via deze. MYCP draagt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

9.9 MYCP draagt geen verantwoordelijkheid voor de werking van de software op computer van klant.

9.10 De inhoud van de software kan hoogstens begrepen worden als een niet-bindende adviesverlening.

9.11 MYCP is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat klant van deze software gebruikt, noch voor het door klant beoogde resultaat, noch voor elke schade die uit het gebruik voortvloeit.

 

Art. 10 Opleidingen

10.1 MYCP organiseert, tegen vergoeding, opleidingen / voordrachten betreffende het Color Passport systeem.

10.2 In geval van een opleiding op verplaatsing voorziet de klant alle normale en redelijkerwijze te verwachten benodigde faciliteiten (waaronder: internettoegang, een projector en projectiescherm, …).

10.3 Het maximale aantal deelnemers en de tijdsduur wordt voorafgaandelijk tussen partijen bepaald. Minstens 24 uur voor de opleiding / voordracht bezorgt de klant aan MYCP een deelnemerslijst houdende naam, voornaam, hoedanigheid en firma. In geval van het maximaal aantal deelnemers overschreden wordt, zal per bijkomende deelnemer (indien de plaatsgesteldheid toelaat dat deze deelneemt) een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 475,00 EUR / per deelnemer. Een minder aantal deelnemers leidt niet tot een vermindering van vergoeding.

10.4 Annulering en / of wijziging van een opleiding / voordracht is slechts mogelijk tot 7 dagen voor de dag op welke deze doorgang zou vinden. Bij gebreke aan tijdige annulering is een volledige vergoeding verschuldigd.

10.5 MYCP behoudt zich het recht voor om de opleiding / voordracht te annuleren en / of wijzigen tot 7 dagen voor de aanvang. De reeds betaalde vergoeding zal in dit geval binnen 14 dagen na de kennisgeving van de annulering aan klant worden terugbetaald.

 

Art. 11: Privacy

11.1Klant erkent, neemt er kennis van en geeft uitdrukkelijk toestemming dat zijn persoonlijke gegevens (die onder meer bekomen worden middels het invullen van diens ‘Color Passport’, het deelnemen aan opleidingen, het plaatsen van bestellingen, het voeren van communicatie, e.d.) opgeslagen en verwerkt worden. De wet van 08/02/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

11.2 Deze gegevens worden verwerkt door My Color Passport Benelux (2800 Mechelen, Stationsstraat 55, KBO 0635.632.189, hello@mycolorpassport.be, tel.: 015/ 67 81 66), welke tevens de verantwoordelijke voor deze gegevens is.

11.3 Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

om informatie te vertrekken over de producten van MYCP;
de verwezenlijking van een gegevensbestand van personen die bereid zijn aan onderzoeken deel te nemen;
het evalueren van mogelijke deelnemers per onderzoek;
de verwerking van onderzoeksantwoorden;
het samenvatten van onderzoeksresultaten;
het doen van onderzoeken in eigen beheer, dan wel voor derden en / of het verlenen van adviezen aan derden;
doorgeven aan derden die in naam en onder onze leiding van MYCP onderzoek verrichten en / of advies verlenen;
het overbrengen van persoonsgegevens naar een dochteronderneming of groepsbedrijf;
naleving van statuten en regelgeving;
de (direct) marketing van producten van MYCP, met inbegrip van die van zijn verbonden ondernemingen, en derden;
het overbrengen naar derden die diensten verstrekken aan MYCP;
het contacteren per e-mail om uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken;
het bereiken van de algemene doelen van MYCP;

11.4 Klant kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking en / of aanwending van diens persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden middels een schrijven aan hoger genoemde verantwoordelijke.

11.5 Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken tot inzage en / of verbetering en / of verwijdering van gegevens.

11.6 De mogelijkheid bestaat dat gegevens m.b.t. raciale, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van (vak)verenigingen, fysieke of geestelijke gezondheid, het seksuele leven gevraagd en / of verwerkt zullen worden, doch evenwel enkel wel met uitdrukkelijke toestemming van klant.

 

Art. 12: Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op My Color Passport en de hieraan verbonden goederen (producten, software en diensten) komen uitsluitend toe aan MYCP.

12.2 Klant zal MYCP onmiddellijk op de hoogte brengen van inbreuken door derden.

12.3 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website van MYCP worden door het auteursrecht of andere intellectuele rechten beschermd. Het reproduceren, verspreiden, … van deze gegevens is niet toegelaten.

 

Art. 13: Verkoop op afstand

13.1 Klant-consument beschikt, voor diens bestellingen op de webshop van MYCP, over een herroepingrecht van 14 dagen, welke termijn ingaat op de dag waarop de klant-consument of een door de klant-consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

13.2 Dit herroepingrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

13.3 Klant-consument kan het herroepingrecht uitoefenen middels het aan huidige voorwaarden gevoegde herroepingformulier, dan wel via elke andere ondubbelzinnige verklaring.

13.4 Onmiddellijk en in elk geval voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MYCP werd meegedeeld, zendt klant-consument de goederen terug. Desgevallend zal klant-consument de directe kosten van terugzending dienen te dragen (per gewone post, dan wel indien de goederen niet verzonden kunnen worden per gewone post, de kosten van terugzending).

13.5 Klant-consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Art. 14: Verzuim en aansprakelijkheid van Klant

14.1 Bij iedere tekortkoming van klant, al dan niet ernstig, in de nakoming van verplichtingen, en / of ingeval MYCP goede grond heeft te vrezen dat klant in de nakoming van haar verplichtingen jegens MYCP tekort zal schieten, is klant direct, en zonder dat daartoe een voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, in gebreke.

14.2 In geval van nalatigheid door klant, alsook indien beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van klant, aan klant opschorting van betaling wordt verleend of klant in staat van faillissement wordt verklaard, en/of het bedrijf van klant geheel of gedeeltelijk – tijdelijk of permanent – wordt stilgelegd en/of geliquideerd:

wordt al hetgeen klant uit welken hoofde dan ook aan MYCP verschuldigd is en elke andersoortige verplichting jegens MYCP onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of ter zake reeds, waar van toepassing, een factuur is opgemaakt en / of verzonden en ongeacht andersluidende afspraken;
is MYCP bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en / of nakoming van elke verplichting op te schorten – en in dat geval de nakoming daarvan desgewenst afhankelijk te stellen van binnen een door haar te bepalen termijn te stellen zekerheid – totdat klant volledig aan al haar verplichtingen jegens MYCP heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen van MYCP in relatie staan tot de verplichting die klant niet of niet behoorlijk nakomt;

Dit onverminderd de andere rechten van MYCP.

14.3 Wanneer MYCP de producten terugneemt, dan wel wanneer een overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd en / of ontbonden door een omstandigheid die klant kan worden toegerekend en / of beëindigd, is MYCP gerechtigd tot een direct door klant te betalen schadevergoeding ten bedrage van 20% van het bedrag van de overeenkomst, bij gebreke aan overeenkomst het product. MYCP is te allen tijde gerechtigd tot vergoeding van een hogere, daadwerkelijk geleden schade.

 

Art. 15: Verzuim en aansprakelijkheid van MYCP

15.1 Op MYCP rust hoogstens en slechts een aansprakelijkheid, contractueel en/of buitencontractueel, voor directe schade en dit beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Indien geen dekking voorhanden is, om welke redenen dan ook, is de bedoelde aansprakelijkheid van MYCP beperkt tot een bedrag van 5.000,00 EUR.

15.2 MYCP is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gederfde winst of andere onrechtstreekse en gevolgschade en verliezen.

15.3 MYCP is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.

15.4 Klant is op generlei wijze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen, de ontbinding of vernietiging daarvan in rechte te vorderen c.q. in te roepen of de nakoming verplichtingen op te schorten.

15.5 Klant is niet bevoegd tot uitoefening van een retentierecht.

15.6 Betreffende het installeren en / of gebruik van de software en / of webshop kan MYCP nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het verlies van data, ….

 

Art. 16: Overmacht

16.1 Overmacht voor MYCP behelst alle feiten en omstandigheden, die de nakoming door MYCP van haar verplichtingen bemoeilijken, vertragen of verhinderen, waaronder, doch niet uitsluitend, niet-tijdige levering door haar toeleveranciers of andere derden, onbeschikbaarheid van uitrusting / grondstoffen / vervoer, machinebreuk, staking en / of lock-out, ziekte, personeelsschaarste, brand, natuur- of andere rampen, oorlog, oproer, onbeschikbaarheid van nutsleveringen (elektriciteit, internet, …), maatregelen en / of beperkingen van welke aard getroffen door plaatselijke, nationale of supranationale overheden.

16.2 Het voorgaande geldt tevens wanneer de overmacht zich voordoet bij toeleveranciers of andere derden.

16.3 In geval van overmacht heeft MYCP de keuze, hetzij haar verbintenissen (gedeeltelijk of geheel) op te schorten, in het bijzonder de levertijd te verlengen met de termijn van de overmacht, vermeerderd met de termijn nodig voor heropstart, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk of geheel) ontbonden te verklaren, zonder ter zake tot enige schadevergoeding of andere verplichting gehouden te zijn.

17.7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de rechtsverhoudingen met MYCP en Klant, waaronder tevens deze voorwaarden worden begrepen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

17.2 In geval van geschillen tussen MYCP en klant is bij uitsluiting van enig ander gerecht de rechter van de hoofdvestigingsplaats van MYCP bevoegd. Niettemin is MYCP ook bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de hoofd- of nevenvestigingsplaats van klant.