Privacy statement

Klant erkent, neemt er kennis van en geeft uitdrukkelijk toestemming dat zijn persoonlijke gegevens (die onder meer bekomen worden middels het invullen van diens ‘Color Passport’, het deelnemen aan opleidingen, het plaatsen van bestellingen, het voeren van communicatie, e.d.) opgeslagen en verwerkt worden. De wet van 08/02/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

 • Deze gegevens worden verwerkt door My Color Passport Benelux (Bouwensstraat 21 B-2140 Antwerpen, CDE 0635.632.189, hello@mycolorpassport.be, tel.: +32 3 432 00 02), welke tevens de verantwoordelijke voor deze gegevens is.
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
  • om informatie te vertrekken over de producten van MYCP;
  • de verwezenlijking van een gegevensbestand van personen die bereid zijn aan onderzoeken deel te nemen;
  • het evalueren van mogelijke deelnemers per onderzoek;
  • de verwerking van onderzoeksantwoorden;
  • het samenvatten van onderzoeksresultaten;
  • het doen van onderzoeken in eigen beheer, dan wel voor derden en / of het verlenen van adviezen aan derden;
  • doorgeven aan derden die in naam en onder onze leiding van MYCP onderzoek verrichten en / of advies verlenen;
  • het overbrengen van persoonsgegevens naar een dochteronderneming of groepsbedrijf;
  • naleving van statuten en regelgeving;
  • de (direct) marketing van producten van MYCP, met inbegrip van die van zijn verbonden ondernemingen, en derden;
  • het overbrengen naar derden die diensten verstrekken aan MYCP;
  • het contacteren per e-mail om uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken;
  • het bereiken van de algemene doelen van MYCP;
 • Klant kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking en / of aanwending van diens persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden middels een schrijven aan hoger genoemde verantwoordelijke.
 • Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken tot inzage en / of verbetering en / of verwijdering van gegevens.
 • De mogelijkheid bestaat dat gegevens m.b.t. raciale, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van (vak)verenigingen, fysieke of geestelijke gezondheid, het seksuele leven gevraagd en / of verwerkt zullen worden, doch evenwel enkel wel met uitdrukkelijke toestemming van klant.